Warunki zgłoszenia i uczestnictwa – Maraton

Warunkiem udziału Uczestnika w  Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2023 jest:

przesłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej zawodów lub wypełnienie karty zgłoszeniowej w Biurze Zawodów) oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.”

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Materiały w celach marketingowych mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez organizatora i podmioty z nim współpracujące. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów   i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2023.”

Potwierdzeniem udziału jest rejestracja, udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokonanie opłaty wpisowego oraz odbiór pakietu startowego w biurze zawodów.
Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, osoby młodsze z licencją PZKol. Pozostałe osoby w przedziale wieku 14 -17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 13 lat i mniej pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Każdy uczestnik Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2023 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.